Zarząd wybrany na spotkaniu wyborczym 11 kwietnia 2019 roku:

logo Zarządu2

Przewodniczący Radosław Banaszak

Członkowie Zarządu Osiedla – Robert Gałązka, Emilia Gensler, Mirosław Gensler, Grażyna Kobyłka, Konrad Kuc, Wiesława Mastalerz, Miłosz Matecki, Artur Miedziarek, Wojciech Rorot


Dyżury Zarządu odbywają się w każdą środę w godzinach 17.00-19.00 w Domu Osiedlowym.


Strona internetowa Zarządu pod LINKIEM, a profil na facebook’u odnajdziecie TUTAJ


STATUT OSIEDLA  BIEDRUSKO

 • publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2008 r. nr  181, poz. 3031

  Uchwała nr XXV / 209 /  2008
  Rady Gminy Suchy Las z dnia  25 września 2008 r.
  w sprawie uchwalenia statutu osiedla Biedrusko

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591;  z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62,  poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759, z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218),  Rada Gminy Suchy Las uchwala,  co następuje:

  § 1.
  Uchwala się statut osiedla Biedrusko, w następującym brzmieniu:

  STATUT OSIEDLA  BIEDRUSKO
  ROZDZIAŁ 1
  Postanowienia ogólne

  § 1.
  1. Mieszkańcy osiedla  Biedrusko na swoim obszarze działania tworzą wspólnotę samorządową.
  2. Nazwa wspólnoty samorządowej mieszkańców Biedruska brzmi osiedle BIEDRUSKO.

  § 2.
  1. Niniejszy statut osiedla określa:
  1) nazwę i obszar osiedla,
  2) organizację i zadania osiedla,
  3) zadania i kompetencje organów osiedla,
  4) zasady i tryb wyboru organów osiedla oraz zasady zwoływania zebrań, zakres kompetencji organów osiedla w sprawach gospodarowania mieniem,
  5) zakres kompetencji organów osiedla w sprawach finansowych,
  6) zakres i zasady kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów osiedla.
  2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
  1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Suchy Las,
  2) osiedlu – należy przez to rozumieć osiedle  Biedrusko,
  3) statucie gminy – należy przez to rozumieć statut Gminy Suchy Las;
  4) statucie – należy przez to rozumieć statut osiedla Biedrusko,
  5) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Suchy Las,2
  6 )Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Suchy Las,
  7) Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Suchy Las,
  8) zebraniu osiedlowym – należy przez to rozumieć ogólne zebranie mieszkańców osiedla  Biedrusko,
  9) przewodniczącym – należy przez to rozumieć przewodniczącego zarządu osiedla Biedrusko,
  10) przewodniczącym zebrania – należy przez to rozumieć osobę prowadzącą zebranie osiedlowe,
  11)  zarządzie – należy przez to rozumieć zarząd osiedla  Biedrusko.

  § 3.
  1. Osiedle  Biedrusko jest jednostką pomocniczą gminy.
  2. Obszar działania osiedla zaznaczony jest na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do statutu.
  3. Siedzibą organów osiedla jest miejscowość Biedrusko.

  ROZDZIAŁ 2
  Organizacja i zadania osiedla

  § 4.
  1.Organami osiedla są:
  1) ogólne zebranie mieszkańców osiedla,
  2) zarząd.
  2. Kadencja zarządu trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.

  § 5.
  1. Zebranie osiedlowe jest organem uchwałodawczym osiedla.
  2. Zebranie osiedlowe może powoływać stałe lub doraźne komisje, określając ich zadania.
  3. Organem wykonawczym osiedla jest zarząd w składzie 5 osób.
  4. Na czele zarządu stoi przewodniczący. Przewodniczący wybierany jest przez zebranie osiedlowe i kieruje pracą zarządu:
  – zwołuje posiedzenia zarządu co najmniej 1 raz na kwartał,
  – przedkłada informacje o działalności zarządu,
  – uczestniczy w sesjach Rady z prawem występowania z głosem doradczym i zgłaszania wniosków w imieniu mieszkańców osiedla bez prawa udziału w głosowaniu,
  – reprezentuje mieszkańców osiedla podczas uroczystości i spotkań,
  – uczestniczy w naradach przewodniczących osiedli i sołtysów,
  – sporządza sprawozdania z działalności zarządu i osiedla,
  – prowadzi dokumentację zawierającą statut osiedla, protokoły z zebrań osiedlowych oraz posiedzeń zarządu i inne dokumenty osiedla.

  § 6.
  Do zadań osiedla należy w szczególności:
  1. Zgłaszanie organom gminy projektów inicjatyw dotyczących osiedla w zakresie:
  1) budowy, rozbudowy i remontów obiektów komunalnych:
  a) dróg i ulic,
  b) infrastruktury osiedla,
  c) publicznych i zabytkowych,
  d) sportowych i rekreacyjnych,
  2) funkcjonowania komunikacji publicznej,3
  3) bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  4) ochrony środowiska naturalnego i zieleni,
  5) konsultacji społecznych,
  6) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  7) organizowania pomocy społecznej,
  2. Troska o składniki mienia komunalnego znajdującego się na obszarze osiedla,
  3.  Realizacja wydatków finansowych określonych dla osiedla w uchwale budżetowej gminy.
  4. Troska o utrzymanie czystości i porządku na obszarze osiedla.
  5. Opiniowanie na wniosek organów Gminy spraw dotyczących:
  1) zmian statutu,
  2) szkół, przedszkoli i świetlic na obszarze osiedla,
  3) zasad gospodarowania mieniem komunalnym,
  4) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  5) propozycji nazw ulic, placów i innych obiektów znajdujących się na obszarze osiedla.

  § 7.
  Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zadań osiedla należy do wyłącznej kompetencji zebrania osiedlowego.

  § 8.
  Przekazanie osiedlu przez gminę innych zadań niż wymienione w statucie może nastąpić na podstawie odrębnej uchwały Rady, wskazującej sposób ich realizacji.

  Rozdział 3
  Zadania i kompetencje organów osiedla

  § 9.
  Zadania i kompetencje zebrania osiedlowego:
  1. uchwalanie rocznego rzeczowego planu wydatków ze środków finansowych przyznanych osiedlu ze środków finansowych z budżetu gminy,
  2. rozpatrywanie sprawozdań zarządu z rocznego planu wydatków,
  3. wybór i odwoływanie przewodniczącego i członków zarządu,
  4. opiniowanie na wniosek Rady projektów jej uchwał,
  5. podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych na rzecz osiedla,
  6. podejmowanie uchwał w innych sprawach istotnych dla osiedla.

  § 10.
  Do zadań i kompetencji zarządu w szczególności należy:
  1. zwoływanie zebrań osiedlowych,
  2. przygotowywanie projektów uchwał na zebrania osiedlowe,
  3. wykonywanie uchwał zebrania osiedlowego,
  4. informowanie zebrania osiedlowego o swojej działalności,
  5. składanie protokołów zebrań osiedlowych wraz z uchwałami Wójtowi w ciągu 14 dni od daty zebrania,
  6. odbywanie posiedzeń co najmniej 1 raz na kwartał,
  7. współpraca z organami gminy, radnymi oraz organami wykonawczymi innych jednostek pomocniczych gminy,4
  8. składanie wniosków do organów gminy,
  9. opiniowanie w sprawach istotnych dla mieszkańców osiedla,
  10. prowadzenie bieżących spraw związanych z zarządzaniem mieniem komunalnym i gospodarką finansową osiedla.

  Rozdział 4
  Zasady i tryb zwoływania zebrań osiedlowych

  § 11.
  Prawo do udziału w zebraniu osiedlowym mają wszyscy stali mieszkańcy osiedla uprawnieni do głosowania.

  § 12.
  Zebranie osiedlowe zwołuje zarząd:
  1. z inicjatywy przewodniczącego,
  2. z inicjatywy członków zarządu,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 50 mieszkańców osiedla uprawnionych do udziału w zebraniu osiedlowym,
  4. na żądanie organów gminy.

  § 13.
  1. Zebranie osiedlowe organizowane jest w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

  2. Termin i miejsce zebrania osiedlowego powinny być podane do wiadomości publicznej na 7 dni przed ustaloną datą zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty w osiedlu, a w sytuacjach szczególnych powiadomienie to może nastąpić w terminie krótszym.
  3. Zawiadomienie o zebraniu osiedlowym powinno zawierać:
  1) określenie inicjatora,
  2) określenie daty, godziny i miejsca,
  3) proponowany porządek obrad.

  § 14.
  1. Zebranie osiedlowe jest ważne, jeśli mieszkańcy osiedla zostali o nim powiadomieni zgodnie z § 13 ust. 2 i 3 statutu oraz uczestniczy w nim nie mniej niż  15 osób.
  2. Zebranie otwiera przewodniczący zarządu. W razie nieobecności przewodniczącego lub uzasadnionej niemożności udziału w obradach otwiera zebranie najstarszy wiekiem członek zarządu. Obrady zebrania osiedlowego prowadzi przewodniczący zebrania wybrany przez zebranie osiedlowe.
  3. Porządek obrad ustala i zatwierdza zebranie osiedlowe na podstawie projektu przygotowanego przez zarząd i przedłożonego przez przewodniczącego zebrania.
  4. Obrady zebrania są protokołowane.
  5. Protokół z zebrania osiedlowego winien zawierać:
  1) skrócony opis dyskusji,
  2) uchwały i wnioski, przy czym w sprawach poddawanych pod głosowanie winien być ujęty zapis, jaką ilość głosów oddano „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”,
  3) listę obecności w załączeniu,
  4) podpis przewodniczącego zebrania osiedlowego i protokolanta.

  § 15.5
  1. Uchwały zebrania osiedlowego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
  2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.

  § 16.
  Uchwały zebrania osiedlowego sprzeczne z prawem są nieważne. Nieważność uchwały stwierdza Wójt.

  Rozdział 5
  Zasady, tryb wyboru, tryb odwołania przewodniczącego i członków zarządu

  § 17.
  Wybory przewodniczącego i członków zarządu zarządza uchwałą Rada.

  § 18.
  Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) mają stali mieszkańcy osiedla uprawnieni do głosowania.

  § 19.
  Wybory są bezpośrednie.

  § 20.
  Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos. Głosować można tylko osobiście.

  § 21.
  Wybory są tajne. W lokalu musi się znajdować opieczętowana urna wyborcza.

  § 22.
  Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.

  § 23.
  1.  Termin zebrania osiedlowego zwołanego w celu przeprowadzenia wyboru zarządu i przewodniczącego zarządu ustala Wójt gminy w porozumieniu z dotychczasowym zarządem.
  2.  W zarządzeniu o terminie wyborów podaje się datę, miejsce i godzinę zebrania osiedlowego.
  3. O terminie zebrania osiedlowego, o którym mowa w ust. 1, mieszkańcy osiedla zostaną powiadomieni w trybie określonym w § 13 ust. 2 i 3.
  4. Wójt zapewnia organizację i prowadzenie zebrania osiedlowego.

  § 24.
  1. Liczbę obecnych na zebraniu osiedlowym osób uprawnionych do głosowania stwierdza się na podstawie listy obecności.
  2.  W przypadku obecności mniej niż 30  osób uprawnionych do głosowania zebranie osiedlowe jest nieważne, a Wójt ustala w terminie jednego miesiąca nowy termin zebrania według zasad określonych w § 23.

  § 25.6
  1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych na zebraniu osiedlowym przez uprawnionych do głosowania uczestników zebrania.
  2. W przypadku gdy zgłoszony kandydat jest nieobecny na zebraniu wyborczym, zgłaszający przedkłada przewodniczącemu zebrania jego pisemną zgodę na kandydowanie.
  3. W pierwszej kolejności następuje zgłoszenie kandydatów i głosowanie w celu dokonania wyboru przewodniczącego. Następnie przeprowadza się wybory członków zarządu osiedla.
  4. Zebranie osiedlowe, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, może postanowić o prezentacji kandydatów.

  § 26.
  1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w składzie co najmniej trzech osób, wybranych spośród uczestników zebrania uprawnionych do głosowania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na przewodniczącego lub członka zarządu
  osiedla.
  2. Do zadań komisji wyborczej należy:
  1) ustalenie liczby uczestników zebrania osiedlowego,
  2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie,
  3) ustalenie listy kandydatów,
  4) przeprowadzenie głosowania,
  5) ustalenie wyników głosowania i wyborów,
  6) sporządzenie protokołu o wynikach głosowania i wyborów, który podpisują wszyscy członkowie komisji oraz przewodniczący
  zebrania,
  7) ogłoszenie wyników wyborów.

  § 27.
  1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
  2. Za głosy ważne uważa się głosy oddane na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady:
  1) w wyborach przewodniczącego   – jeżeli na karcie do głosowania wpisano tylko jedno nazwisko,
  2) w wyborach członków zarządu – jeżeli na karcie do głosowania liczba nazwisk jest równa lub mniejsza od ustalonej liczby członków zarządu.
  3. W przypadku nie wybrania przewodniczącego zarządu, podczas tego samego zebrania wyborczego następuje ponowne zgłoszenie kandydata lub kandydatów i przeprowadza się głosowanie według zasad określonych w ust. 1  i  2.
  4. Gdy nie wybrano pełnego składu zarządu,  w celu jego uzupełnienia podczas tego samego zebrania osiedlowego następuje zgłoszenie nowych kandydatów i ponowne głosowanie według zasad określonych w ust. 1  i  2.
  5. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez dwóch lub więcej kandydatów, gdy liczba kandydatów przewyższa ilość miejsc w zarządzie osiedla, podczas tego samego zebrania osiedlowego przeprowadza się wybory uzupełniające, w których biorą udział osoby, które otrzymały równą ilość głosów.
  6. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów w wyborach członków zarządu jest równa liczbie miejsc do obsadzenia, zebranie osiedlowe może w głosowaniu jawnym podjąć decyzję o głosowaniu blokowym.
  7. W głosowaniu blokowym głosujący wpisują na karcie do głosowania słowo: „tak”, jeśli są za wyborem całego zgłoszonego składu zarządu osiedla, albo słowo: „nie”, jeśli są przeciw wyborowi całej listy.7

  § 28.
  1. Odwołanie przewodniczącego i członków zarządu osiedla stanowi wyłączną
  kompetencję zebrania osiedlowego.
  2. Przyczyną odwołania może być:
  1) niewywiązywanie się z obowiązków statutowych,
  2) nierealizowanie uchwał zebrania osiedlowego,
  3) dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.
  3. Wnioski o zwołanie zebrania osiedlowego w celu odwołania członków zarządu, zarządu lub przewodniczącego kierowane są do Rady.
  4. O odwołanie mogą występować Wójt lub mieszkańcy osiedla, których wniosek poparty został podpisami co najmniej 50 mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania.
  5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie.
  6. Uchwałę o zwołaniu zebrania osiedlowego w celu ewentualnego odwołania członków zarządu, zarządu lub przewodniczącego podejmuje Rada, podając wnioskodawcę odwołania.
  7. Wójt ustala termin zebrania osiedlowego w celu odwołania członków zarządu, zarządu  lub przewodniczącego. Przepisy § 23 ust. 2 – 4 oraz § 24 stosuje się odpowiednio.
  8. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie chyba, że zainteresowany nie stawi się bez uzasadnionej przyczyny na zebraniu osiedlowym zwołanym w tym celu.
  9. Zebranie osiedlowe jest zobowiązane do wysłuchania wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanych.
  10. Zebranie osiedlowe powołuje komisję odwoławczą, powierzając jej obowiązki prowadzenia głosowania odwoławczego.
  11. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego zwykłą większością głosów.
  12. Nad odwołaniem każdej osoby głosuje się oddzielnie. Osoba, nad odwołaniem której przeprowadzane jest głosowanie, nie bierze w nim udziału.
  13. Odwołanie przewodniczącego skutkuje przeprowadzeniem wyboru nowego przewodniczącego. Wybór ten następuje na tym samym zebraniu osiedlowym. Przepisy o wyborze przewodniczącego stosuje się odpowiednio.
  14. Na tym samym zebraniu i w tym samym trybie dokonuje się uzupełniającego wyboru członka lub członków zarządu. Zebranie osiedlowe może podjąć uchwałę o  nieuzupełnianiu składu zarządu. Wyboru uzupełniającego nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż trzy miesiące.

  § 29.
  1. Przewodniczący lub członek zarządu może w toku kadencji złożyć rezygnację z pełnionej funkcji.
  2.  Przewodniczący lub członek zarządu zobowiązany jest niezwłocznie złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w przypadku utraty statusu mieszkańca osiedla.
  3.  Złożenie rezygnacji przez przewodniczącego zarządu skutkuje podjęciem przez Radę uchwały o zwołaniu zebrania osiedlowego w celu wyboru nowego przewodniczącego. Termin zebrania osiedlowego ustala Wójt w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały przez Radę.8
  4. Do czasu wybrania przewodniczącego pracami zarządu kieruje członek zarządu najstarszy wiekiem.
  5. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka zarządu, jeżeli liczba członków zarządu jest mniejsza od ustalonej w statucie, Rada podejmuje uchwałę o zwołaniu zebrania osiedlowego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.
  6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż trzy miesiące.

  Rozdział 6
  Mienie i finanse osiedla

  § 30.
  1.  Rada odrębną uchwałą może postanowić o przekazaniu osiedlu do zarządzania mienie komunalne niezbędne do realizacji zadań osiedla, określając zasady korzystania z niego.
  2.  Środki finansowe niezbędne do utrzymania mienia komunalnego, przekazanego do zarządzania osiedlu, zabezpiecza w budżecie Gminy Wójt na wniosek zarządu.
  3.  Rada nie może uszczuplić dotychczasowych praw osiedla do korzystania z mienia bez zgody zebrania osiedlowego.

  § 31.
  1. W uchwale budżetowej Gminy przeznacza się corocznie środki finansowe na:
  1. wydatki bieżące osiedla, w których nie ujmuje się wydatków inwestycyjnych, remontowych oraz dotacji dla innych jednostek organizacyjnych i osób prawnych,
  2. wydatki dotyczące utrzymania przyznanego osiedlu mienia komunalnego.
  2. W uchwale budżetowej Gminy można przeznaczyć środki finansowe na „priorytet lokalny”.

  § 32.
  1. Wójt corocznie informuje osiedle o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć w projekcie budżetu Gminy na wydatki osiedla.
  2.  Zarząd przygotowuje projekt uchwały zebrania osiedlowego w sprawie rocznego rzeczowego planu wydatków osiedla.
  3.  Zebranie osiedlowe proponuje uchwałą roczny rzeczowy plan wydatków.
  4.  Zarząd przekazuje Wójtowi uchwałę zebrania osiedlowego w sprawie rocznego rzeczowego planu wydatków osiedla do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

  § 33.
  Osiedle każdego roku może wystąpić do Wójta z propozycją realizacji w osiedlu „priorytetu lokalnego”, realizowanego w trybie określonym odrębną uchwałą Rady.

  § 34.
  Obsługę finansową i księgową osiedla zapewnia Wójt.

  Rozdział 7
  Kontrola i nadzór nad działalnością osiedla

  § 35.
  1. Działalność osiedla kontroluje Rada. Kontrolę przeprowadza Komisja Rewizyjna Rady.9
  2. Kontrola działalności zarządu sprawowana jest przez:
  1) Komisję Rewizyjną Rady,
  2) zebranie osiedlowe.

  § 36.
  Nadzór nad bieżącą działalnością osiedla sprawuje Wójt, a w zakresie finansowym Skarbnik.

  Rozdział 8
  Postanowienia końcowe

  § 37.
  Zmiany statutu osiedla należą do wyłącznej kompetencji Rady.

  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

  § 3.
  1. Traci moc uchwała nr VI / 59 / 99 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 lutego 1999r. w sprawie przyjęcia statutu osiedla Biedrusko, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Do pierwszego dnia kadencji następującej po obecnej kadencji organów osiedla, przewodniczący zarządu osiedla wykonuje zadania i obowiązki określone w dotychczas obowiązującym statucie.

  § 4.
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Pogoda dla Biedruska
4°
zachmurzenie umiarkowane
wilgotność: 83%
wiatr: 3m/s wsch. - płd. wsch.
Max: 4 • Min: 3
7°
Czw
14°
Pt
18°
Sob
Weather from OpenWeatherMap