Inspiracją do napisania tego krótkiego artykułu było opublikowanie Zarządzenia nr 157/2020 Wójta Gminy Suchy Las z 18 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace przy zabytkach, położonych na terenie gm. Suchy Las oraz przytaczane już wcześniej Zarządzenie nr 152/2020 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do (…) projektu [mpzp] Biedrusko – rejon Rowu Północnego.

W zgłoszonych przeze mnie uwagach do ww. projektu mpzp zamieściłem punkt 4 o takiej treści:

4. Uwaga do oznaczenia na planie 3MN, 6MN, 1KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 3ZL

Na planie umieszczono zewidencjonowane stanowiska archeologiczne. Niejednokrotnie podkreślano wyjątkowe walory ekologiczne rejonu Rowu Północnego. Przesłanki te umożliwiają Radzie Gminy uchwalenie, na wskazanym obszarze, Parku kulturowego, który zgodnie z Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jest jedna z form ochrony zabytków w Polsce. Zgodnie z tymi wytycznymi, gdyby Rada podjęła uchwałę o utworzeniu Parku kulturowego na obszarze Rowu Północnego, wówczas jakiekolwiek inwestycje na tym obszarze nie mogłyby być zrealizowane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Utworzenie Parku jest jednoznaczne, ze dla wszelkich inwestycji na tym obszarze musi istnieć mpzp. W związku ze stwierdzonymi i zewidencjonowanymi stanowiskami archeologicznymi zachodzi przesłanka m.in. do zasięgnięcia opinii na temat tych obszarów od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Proponuje, aby plan zmienić w taki sposób aby inwestycje nie były prowadzone na obszarze wskazanych stanowisk, zwłaszcza na tych o szczególnym znaczeniu historycznym. Tereny te powinny zachować swój pierwotny charakter.”

Uwaga ta, jak pozostałe 61 z 62, została przez Wójta odrzucona. Na terenie rejonu Rowu Północnego znajduje się kilka stanowisk archeologicznych, a szczególnie interesujące są dwa, na których to deweloper planuje kolejno budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej oraz budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej. Stanowiska archeologiczne o których mowa posiadają kolejno oznaczenie 49-28/7 oraz 49-28/8 i maja swoje Karty w Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych.

Plan zagospodarowania terenu działek w rejonie Rowu Północnego, opublikowany na stronie blekitny-staw.pl/nowa-inwestycja

Pierwsze ze stanowisk opisano jako punkt osadniczy kultury przeworskiej [epoka żelaza, między III w. p.n.e. a V w. n.e.], zawierające ślad osadniczy dla wczesnego średniowiecza (faza B/C) [faza B lata 600-800, faza C lata 800-950] oraz jako osada dla późnego średniowiecza. W miejscu tym mają powstać co najmniej cztery budynki oznaczone przez dewelopera jako mieszkalne, jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej (oznaczone na mapie numeracją co najmniej od 23 do 26). Z kolei dla stanowiska oznaczonego 49-28/8 jako czas powstania wskazano na późne średniowiecze i opisano „osada”.

Tereny o których mowa, zaznaczono zielonymi ramkami.

Jedną z form ochrony zabytków są Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. Pytanie, które się nasuwa – co jako wspólnota możemy jeszcze zrobić aby ocalić ślady historii w opisanych miejscach?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Pogoda dla Biedruska
9°
zachmurzenie duże
wilgotność: 93%
wiatr: 7m/s zach. - płd. zach.
Max: 9 • Min: 8
8°
Czw
10°
Pt
9°
Sob
Weather from OpenWeatherMap