Od kilku lat w naszej miejscowości planuje się budowę miejskiego rynku – Nowego Centrum Biedruska. Pomysłodawcami tego projektu jest firma deweloperska JakśBud wraz z władzami Gminy Suchy Las. W artykule tym dowiecie się jak może wyglądać Nowe Centrum Biedruska.


Skąd pomysł na Nowe Centrum Biedruska?


 W Biedrusku obecnie zauważyć można silny proces suburbanizacji, trwa on już kilka lat. Proces ten polega na migracji ludności z dużego miasta do miejscowości podmiejskich, które charakteryzują się dobrą lokalizacją względem miasta oraz szeroko pojętym spokojem i bezpieczeństwem. Biedrusko już dziś może nosić miano „sypialni Poznania”, a proces ten będzie się nadal pogłębiał.

Tylko w ostatnich kilku latach powstały dwa duże osiedla – Osiedle Natura oraz Osiedle Błękitny Staw. Kolejne osiedla są planowe, budowa jednego z nich została już rozpoczęta. To wszystko sprawiło, że liczba ludności Biedruska zwiększyła się o kilkaset osób, tendencja ta będzie się nadal utrzymywała. W związku z tym pojawił się pomysł utworzenia Centrum Biedruska z prawdziwego zdarzenia.

1


Lokalizacja Nowego Centrum.


 Co do lokalizacji centrum nie było większych wątpliwości. Od lat w Biedrusku istnieje niezagospodarowany obszar, który idealnie spełnia zakładane wymagania. Obszar ten obecnie podzielony jest na dwie części. W części pierwszej zlokalizowany jest budynek mieszczący market „Chata Polska” i kwiaciarnię „Roma”, w pobliżu znajduje się „Bar Azis” oraz „Cafe Motylarnia”. W zdecydowanej większości teren ten jest niezagospodarowany.

DSCN4320Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

W części drugiej znajduje się sad jabłoniowy oraz opuszczony magazyn. Druga część jest większa od części pierwszej, charakteryzuje się większym zadrzewieniem.

DSCN4334Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

Cały obszar przedstawiony został na poniższej mapie poglądowej. Zajmuje powierzchnię około 5 hektarów. Zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej 2406P i parku, a także w niewielkiej odległości od osiedla przy ulicy Zjednoczenia oraz Zespołu Szkół.

MapaKliknij w mapkę aby powiększyć.


Podstawy prawne dla Nowego Centrum.


Dla obszaru określone zostały funkcje, które ma spełniać. Zostały zawarte zarówno w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego jak i w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zakłada przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem funkcji usługowej. Przewidziane zostały także tereny z przeznaczeniem wyłącznie pod funkcję usługową w centralnej części obszaru oraz teren placu publicznego. Ważnym elementem jaki narzuca ten dokument planistyczny jest zastosowanie zieleni izolacyjnej w południowo-wschodniej części obszaru, wynika to z bezpośredniej bliskości drogi powiatowej nr 2406P.

Plan przewiduje też lokalizację terenów zieleni urządzonej oraz terenów infrastruktury technicznej. W zachodniej części wyznaczono tereny parkingu publicznego (teren po nieistniejących już barakach handlowych) oraz teren dróg wewnętrznych. W opracowaniu tym zawarto także pożądany układ dróg oraz lokalizację placów do zawracania.

Poniżej część graficzna MPZP wraz opisem. Plan tworzony był etapami, dlatego występują różnice w oznaczeniach graficznych i zastosowanej kolorystyce dla funkcji mieszkaniowej.

MPZPKliknij w mapkę aby powiększyć.


Jak ma wyglądać Nowe Centrum?


 W 2011 roku firma deweloperska JakśBud wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich przeprowadziła konkurs na projekt Nowego Centrum w Biedrusku. Wyróżnione zostały 4 prace, wyniki konkursu znajdują się TUTAJ.

Ja natomiast zdecydowałem się stworzyć własną koncepcję zagospodarowania przestrzennego, która jest częścią mojej pracy inżynierskiej. Cała koncepcja jest zgodna z obowiązującymi dokumentami planistycznymi, a więc w teorii miałaby prawo powstać.

Opis koncepcji rozpoczniemy od części graficznej, która najlepiej uzmysłowi wizję i założenia. Za punkt orientacyjny polecam przyjąć istniejące rondo lub budynek „Cafe Motylarnia”, który zostanie oryginalnie zachowany, znajduje się w centralnej części obszaru (szary kwadrat).

koncepcjaKliknij w mapkę aby powiększyć.

W dużym skrócie Nowe Centrum Biedruska będzie posiadać:

1) W części centralnej teren przestrzeni publicznej na kształt rynku. Rynek podzielony będzie na dwie części. Pierwsza część będzie w dużym stopniu zagospodarowana, przewiduje się klomb zieleni z ławkami, słup ogłoszeniowy, kawiarnię. W miejscu dzisiejszego budynku „Chaty Polskiej” zlokalizowany będzie nowy budynek usługowy. Druga część rynku będzie wolna, przeznacza się ja na wydarzenia społeczne, festyny czy koncerty. Pierzeja placu publicznego wykształcona zostanie przez układ budynków. Przewiduje się liczną zieleń urządzoną w okolicy placu.

Zapis szczegółowy:

 1) Pierzeja placu publicznego wykształcona została poprzez rozmieszczenie budynków mieszkaniowo-usługowych w sposób zwarty,

2) Nie przewidziano żadnych ogrodzeń od strony terenów dróg oraz placu publicznego,

3) Zlokalizowanie na terenie placu publicznego budynku usługowego (3 kondygnacje),

4) Ciągi piesze o szerokości 4m łączące miejscowy park z terenem placu publicznego,

5) Przewiduje się nasadzenia drzew, krzewów oraz zieleni niskiej w obrębie placu publicznego oraz zieleni towarzyszącej drogom,

6) Zachowanie istniejącego obiektu usługowo-gastronomicznego znajdującego się na terenie placu publicznego (możliwość rozbudowy),

7) Utwardzenie posadzki placu przy użyciu materiałów kamiennych,

8) Przewidziana lokalizacja sezonowych miejsc konsumpcyjnych, obiektów małej architektury i iluminacji placu publicznego,

9) Brak zabudowy na terenach przeznaczonych pod zieleń, możliwość lokalizacji obiektów małej architektury oraz infrastruktury technicznej,

10) Przewidziany ciąg pieszy łączący plac publiczny z historyczną aleją biegnącą do zabytkowego pałacu,

2) Budynki mieszkalne wielorodzinne mają mieć maksymalnie 3 kondygnacje naziemne i 1 kondygnację podziemną (parkingi). Dopuszcza się lokale usługowe na parterze od strony placu publicznego.

Zapis szczegółowy:

1) Budynki mieszkalne wielorodzinne, 3 kondygnacyjne naziemne, 1 podziemna,

2) Zlokalizowanie usług w parterach budynków tworzących pierzeje placu publicznego,

3) Przewidziane parkingi podziemne we wszystkich budynkach mieszkalnych,

4) Przewidziana maksymalna powierzchnia zabudowy 40% działek budowlanych,

5) Przewidziana co najmniej 25% powierzchnia biologiczni czynna,

6) Przewidziane dachy pochyłe we wszystkich budynkach mieszkalnych,

7) Minimalizacja hałasu oraz zanieczyszczeń poprzez zastosowanie nasadzeń drzew oraz krzewów wzdłuż dróg,

8) Przewidziany plac zabaw oraz alejki spacerowe w bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych,

9) Przewidziane dodatkowe miejsce do zawracania,

3) W części zachodniej miejsca parkingowe oddzielone zielenią urządzoną od budynków mieszkalnych. Wyznaczono również skupiska zieleni urządzonej, mającej na celu nawiązać do istniejącego wcześniej sadu.

Zapis szczegółowy:

1) Lokalizacja miejsc parkingowych zgodnie z zapisami MPZP,

2) Oddzielenie terenów parkingowych od strony terenów mieszkaniowych rzędem drzew,

3) Przewidziany chodnik wraz ze ścieżką rowerową,

4) Lokalizacja pasa zieleni izolacyjnej oddzielającej tereny mieszkaniowe od drogi powiatowej,

5) W górnej części obszaru wschodniego zlokalizowano skupisko zieleni urządzonej, celem takiego zabiegu jest nawiązanie do istniejącego obecnie na tym obszarze sadu jabłoniowego, możliwe jest częściowe zachowanie obecnego drzewostanu.

Warto wspomnieć, że Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nakłada obostrzenia, które ograniczają inwencję. Autor tworząc koncepcję starał się wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, powstały projekt jest też poparty krótką ankietą wśród mieszkańców.

Biedrusko potrzebuje Nowego Centrum. Czy w takiej formie? To już zostawiam indywidualnej ocenie każdego z Was. Moim zdaniem jednak taka koncepcja jest odpowiednia ponieważ:

  • Brakuje miejsca publicznego w którym odbywać by się mogły różne wydarzenia społeczne.
  • Lokale mieszkaniowe z pewnością znalazły by nabywców, miejscowość jest coraz bardziej atrakcyjna.
  • Brakuje bazy usługowej, która jest przewidziana w tymże projekcie.
  • Problem miejsc parkingowych na tym obszarze nie powinien zaistnieć. Zdecydowana większość budynków mieszkalnych posiada własny, podziemny parking. Dodatkowo w zachodniej części obszaru zlokalizowanych jest prawie 100 miejsc parkingowych, głównie do obsługi przestrzeni publicznej.
  • Przewidziano pasy zieleni oddzielające tereny mieszkalne o drogi powiatowej.
  • Występuje liczna zieleń urządzona, część zieleni nawiązuje do istniejącego obecnie sadu.
  • N terenie występują ścieżki rowerowe oraz plac zabaw.
  • Zastosowano zabieg architektoniczny. Ma on na celu zwrócenie uwagi osób przebywających w przestrzeni publicznej w stronę zabytkowego pałacu. Szeroka aleja prowadzi od rynku bezpośrednio w stronę pałacu, który dzięki temu zabiegowi pałac powinien być widoczny już z rynku.
  • Najtrudniejszym zadaniem jest nawiązanie do istniejącej zabudowy. Wkomponowanie budynku „Cafe Motylarnia” nie było dużym wyzwaniem, jednak nawiązanie do bloków na osiedlu Zjednoczenia już tak. MPZP nijak pozwala na nawiązanie do istniejącego, pobliskiego osiedla, dlatego Nowe Centrum należy traktować raczej jako odrębny układ urbanistyczny.

Wizualizacje Nowego Centrum.


 Nic tak dobrze nie odda założeń i koncepcji jak wizualizacje graficzne danego miejsca.

Widok na cały obszar Nowego Centrum. Dobrze widoczny układ budynków ograniczający przestrzeń placu publicznego. Większa część placu pozostaje wolna. Na pierwszym planie widoczny pas zieleni izolacyjnej oddzielającej budynki mieszkalne od drogi powiatowej.

1Kliknij w obrazek aby powiększyć.

Widok od strony zachodniej, tu na pierwszym planie miejsca parkingowe oraz tylna część największego budynku mieszkalnego w koncepcji.

2Kliknij w obrazek aby powiększyć.

Mniejsza część rynku, widoczny istniejący budynek „Cafe Motylarnia” oraz klomb zieleni wraz z ławkami.

3Kliknij w obrazek aby powiększyć. 11Kliknij w obrazek aby powiększyć.

Widok z góry ukazujący dokładnie układ budynków.

6Kliknij w obrazek aby powiększyć. 7Kliknij w obrazek aby powiększyć.

Szeroka aleja prowadząca wzdłuż istniejącej drogi.

9Kliknij w obrazek aby powiększyć.


Kiedy powstanie Nowe Centrum?


To bardzo dobre pytanie, na które odpowiedzi niestety nie znamy. Był okres w którym wydawało się, że plany budowy owego centrum są realne i niezbyt odległe. Miało to miejsce w 2011 roku, kiedy firma deweloperska JakśBud przeprowadzała konkurs na projekt centrum. Dziś wiemy jedynie, że Nowe Centrum w przyszłości ma powstać, w mojej ocenie jest to jednak odległa przyszłość.


Co Wy sądzicie na temat Nowego Centrum Biedruska?


Bardzo interesuje nas Wasze zdanie na temat pomysłu budowy Nowego Centrum. Czy uważacie, że takie miejsce jest potrzebne? Czy nowe mieszkania znajdą nabywców a lokale usługowe najemców? Czy chętnie byście korzystali z nowej przestrzeni publicznej?

Jeśli z kolei Wy macie jakieś pytania do nas, to chętnie odpowiemy.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Pogoda dla Biedruska
9°
zachmurzenie duże
wilgotność: 92%
wiatr: 4m/s płd.
Max: 9 • Min: 8
15°
Śr
13°
Czw
14°
Pt
Weather from OpenWeatherMap